Slovenský pozemkový fond

Implementáciou riešenia Systém Indexer v Slovenskom pozemkovom fonde bola vyriešená zákonná povinnosť organizácie zverejniť na internete zmluvy uzavreté medzi SPF a fyzickými alebo právnickými osobami. Riešenie spoločnosti ICZ Slovakia umožňuje efektívne elektronické spracovanie papierových zmlúv aj vo veľkých objemoch denne.

ICZ_4470271_Govenrment.jpg

Slovenský pozemkový fond (ďalej SPF) je neštátna a nezisková organizácia zriadená zákonom č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

SPF vznikol 1.1.1991 a je právnickou osobou, ktorá koná vo verejnom záujme. Je zapísaný v obchodnom registri.

Podľa predpisov SPF najmä:

 • spravuje poľnohospodárske aniektoré lesné nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami neznámych vlastníkov,
 • bezplatne prevádza do vlastníctva oprávnených osôb náhradné nehnuteľnosti z vlastníctva štátu, ak im nemožno vydať pôvodné nehnuteľnosti,
 • prevádza do vlastníctva fyzických a právnických osôb alebo do správy právnických osôb pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sú určené na výstavbu a ťažbu v súlade s  príslušnými právnymi predpismi,
 • spravované nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu prenajíma za schválenia privatizačného projektu alebo v súlade s ním a obdobne nakladá s pozemkami neznámych vlastníkov do uplatnenia a preukázania vlastníckych práv k nim,
 • v súlade so schváleným privatizačným projektom prevádza majetok určený na privatizáciu,
 • je účastníkom konania o pozemkových úpravách a konaniach o ROEP za pozemky, ktoré spravuje alebo s nimi nakladá,
 • spravované podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a neznámych vlastníkov prenajíma pozemkovým spoločenstvám,
 • v záujme usporiadania pozemkového vlastníctva a utvárania vhodných majetkových pomerov pre hospodárenie na pôde môže nadobudnúť pozemky do vlastníctva štátu a predávať alebo zamieňať pozemky vo vlastníctve štátu za pozemky iných vlastníkov.

Cieľ projektu

Na základe zákona z roku 2008 má SPF povinnosť zverejniť na internete zmluvy uzavreté medzi SPF a fyzickými alebo právnickými osobami.

Projekt pre SPF je možné rozdeliť na dve časti:

 • dodávka HW a SW vybavenia, prác a služieb pre internú spracovateľskú linku,
 • dodávka služieb spracovania papierových zmlúv podľa požiadaviek.

Spracovanie zmluvy je možné zadefinovať ako in-house outsourcingové elektronické spracovanie papierových zmlúv s nasledujúcimi krokmi:

 • olepenie zmluvy štítkom sporadovým číslom (využitie čiarového kódu),
 • naskenovanie zmluvy (zmluvy sú zviazané),
 • zaindexovanie zmluvy,
 • začiernenie údajov podľa zákona oochrane osobných údajov.

Popis riešenia

Navrhované riešenie vychádza z overenej koncepcie spracovateľskej linky, ktorú formou outsourcingu ponúkame svojim klientom. Elektronické spracovanie zmlúv sa skladá z viacerých na seba nadväzujúcich krokov, výsledkom ktorých je databáza naskenovaných zmlúv a k tomu prislúchajúcich popisných súborov s metadátami.

Elektronické spracovanie je možné rozdeliť na základe zadania na nasledujúce činnosti:

1. označenie dokumentu čiarovým kódom

2. skenovanie a vizuálna kontrola skenu

3. indexácia

4. kontrola indexácie dokumentov

5. elektronické odstránenie údajov

6. kontrola elektronického odstránenia údajov

7. vytvorenie dvoch databáz

Pre potrebu SPF budú vytvorené 2 databázy:

 • plnohodnotná databáza,
 • databáza so začiernenými naskenovanými zmluvami pre sprístupnenie na internete.

Popis jednotlivých krokov spracovania:

 • Logistika - v rámci tohto kroku boli dokumenty dopravené a pripravené na ďalší krok spracovania.
 • Predspracovanie - dokumenty bolo potrebné pred digitalizáciou olepiť samolepiacim štítkom sčiarovým kódom.
 • Digitalizácia - digitalizácia dokumentov, čiže skenovanie prebiehala na viacerých pracoviskách, ktoré boli vybavené špecializovaným skenerom na skenovanie zviazaných dokumentov (zmluvy, knihy).
 • Export dokumentov - po digitalizácii zmlúv je možné tieto dokumenty pripraviť na spätné uskladnenie.
 • Indexácia - na základe zadania bolo nutné z dokumentov manuálne vypisovať (indexovať) definovaný rozsah indexových údajov (metadát).
 • Kontrola - kontrola zaindexovaných dát bola nevyhnutná na zabezpečenie nulovej chybovosti vytvorených metadát.
 • Odstránenie - po zaindexovaní dokumentu bolo nutné na časti zmlúv manuálne odstrániť údaje podľa príslušného zákona.
 • Kontrola - kontrola odstránenia údajov zo zmlúv bola nevyhnutná na zabezpečenie nulovej chybovosti vytvorených dokumentov.
 • Export dát - po spracovaní dokumentov bolo potrebné vyexportovať DVD disky so spracovanými dátami.

Interná spracovateľská linka je vytvorená s použitím identickej architektúry, spracovateľ má k dispozícii všetky potrebné HW a SW prostriedky na komplexné spracovanie zmluvy.

Základné údaje o projekte

Zákazník: Slovenský pozemkový fond

Riešenie: Systém Indexer

Hlavné prínosy riešenia:

 • umožňuje spracovávať veľké množstvo dokumentov denne
 • použitie čiarových kódov zjednodušuje aunifikuje systém tvorby digitálneho a fyzického archívu
 • riešenie je koncipované tak, aby bolo do budúcnosti dostatočne flexibilné
 • umožňuje riešiť spracovanie ďalších typov dokumentov a zvýšiť výkon spracovateľskej linky podľa požiadaviek

Ďalšie prípadové štúdie


Rychlé vyhledávání