Financie

Prinášame Vám ucelené portfólio služieb a riešení, ktoré slúžia potrebám moderných finančných inštitúcií. Pre finančný sektor poskytujeme pestrú ponuku služieb od strategického poradenstva, cez implementáciu a integráciu, vrátane údržby a podpory. Realizujeme projekty automatizovanej správy registratúry, elektronických formulárov, digitalizácie a automatizácie procesov či tvorby biznis aplikácií ušitých priamo na mieru pre zákazníka.
 • Správa registratúry e-spis

  Systém pre správu registratúry ICZ e-spis je využiteľný všade tam, kde sa vyžaduje komplexná evidencia, správa a riadené spracovanie záznamov pri rešpektovaní štandardov na ochranu informácií, efektivitu práce a preukázateľnosť evidencie. ICZ e-spis je certifikovaný na vysokú úroveň zhody s požiadavkami výnosu Ministerstva vnútra SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry.
 • e-learning

  Elektronické vzdelávanie zahŕňa tvorbu a distribúciu e-learningových kurzov, riadenie výučby a následnú spätnú väzbu od študenta k pedagógovi.
 • eSCAN

  Univerzálny skenovací modul eSCAN je jednoduchý nástroj špecializovaný na skenovanie a spracovanie dokumentov alebo obrázkov.
 • ePodateľňa

  ePodateľňa predstavuje komplexný systém, ktorý spracováva podania občanov v elektronickej podobe a predáva ich úradníkom príslušného úradu či inštitúcie.
 • OpenText eDocs

  Systém pre správu dokumentov a obsahu OpenText eDocs umožňuje pretvárať informácie uložené v podnikových dokumentoch na databanku znalostí. Používatelia OpenText eDocs môžu prostredníctvom intuitívneho používateľského prostredia nové informácie vkladať, vyhľadávať a odovzdávať ďalším pracovníkom za plného rešpektovania definovaných bezpečnostných pravidiel. eDocs sprístupňuje používateľom skúsenosti a znalosti zachytené v podnikových dokumentoch, ktoré spoluvytvárajú „firemnú pamäť“.
 • ECM - Správa a riadenie dokumentov

  Vzrastajúce nároky na efektivitu a konkurencieschopnosť za súčasného predpokladu znižovania nákladov nútia organizácie odstraňovať prekážky riadeného ukladania a zdieľania informácií.
 • Digitalizácia a spracovanie formulárov

  Digitalizácia dokumentov zahŕňa rad nástrojov pre riadenie procesov digitalizácie a prácu s obsahom digitalizovaných dokumentov.
 • DMS - Document Management System

  DMS je systém, ktorý dokáže ukladať, evidovať, prehľadávať a zabezpečiť vaše dokumenty.
 • BPM - Systémy riadenia obchodných procesov

  Systémy riadenia obchodných procesov (BPM) a workflow (pracovné procesy) sú hlavnými katalyzátormi SOA (architektúra orientovaná na služby).
 • Systémy správy identity

  Systém správy identity je riadenie prístupu, ktorý je založený na centrálnej správe identít, na zjednotenom prihlasovaní užívateľa do jednotlivých aplikácií v rámci internej siete či extranetu a na implementácii veľmi bezpečných autentizačných metód.
 • Outsourcing

  Hlavným prínosom a zámerom outsourcingového spracovania dokumentov je dodať komplexné spracovanie dokumentov od odvozu dokumentov na linku, cez spracovanie dokumentov až po export papierových i elektronicky spracovaných dokumentov.

Rychlé vyhledávání